ღონისძიების წესები და პირობები "Castellucci Endo Update Yerevan 2024".

პირად ღონისძიების წესები და პირობები "Castellucci Endo Update Yerevan 2024"

1. ღონისძიება და ორგანიზატორი
„Castellucci Endo Update Yerevan 2024“ (შემდგომში „ივენთი“) არის ენდოდონტიის ღონისძიება, რომელიც ტარდება 2024 ნოემბერი 1-2 Ნოემბერში ერევანში, სომხეთში..
ორგანიზატორი:
შპს TECCS.
საქართველო, ქალაქი რუსთავი, შარტავას გამზირი, N 19, (XX მ/რ N5)

შპს TECCS. ცნობილია, როგორც "ორგანიზატორი", თუ სხვაგვარად არ არის აღნიშნული.

"ჩვენ", "ჩვენი" ან "ჩვენი" ეხება კომპანია-ორგანიზატორ შპს TECCS-ს.

2. რეგისტრაცია
ღონისძიების ვიზიტორად მიღების მიზნით, განმცხადებლებს უნდა ჰქონდეთ დასრულებული მოქმედი რეგისტრაცია. ვიზიტორს შეუძლია ონლაინ დარეგისტრირება სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით ვებგვერდზე fienta.com (რეგისტრაციისა და ბილეთების აგენტი). რეგისტრაცია უნდა მიიღოს შპს TECCS. 2024 წლის 28 თებერვლამდე, 23:00 საათამდე.
რეგისტრაცია ვრცელდება სარეგისტრაციო ფორმაზე მითითებულ ღონისძიების პერიოდზე. სარეგისტრაციო ფორმის წარდგენა აპლიკანტს არ აძლევს უფლებას ავტომატურად მიღებულ იქნეს ვიზიტორად.
ორგანიზატორი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე შედეგებზე ან ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება (პირდაპირ ან ირიბად) არასწორი, შეცდომაში შემყვანი, არაზუსტი ან არასრული ინფორმაციის სარეგისტრაციო ფორმაში ან ვიზიტორის მიერ მოწოდებულ სხვა დეტალებზე დაყრდნობით.
ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს სარეგისტრაციო ფორმები, რომლებიც არ არის შევსებული ადეკვატურად ან სრულად, ან რომლებიც წარმოდგენილია მითითებულ თარიღზე გვიან.
ონლაინ რეგისტრაციისთვის ვიზიტორი მიიღებს ელექტრონულ დადასტურებას.
ვიზიტორად მიღება გაიცემა ელექტრონული ფოსტის ავტომატური დადასტურების სახით. ეს წარმოადგენს იურიდიულად სავალდებულო მონაწილეობის ხელშეკრულებას ვიზიტორსა და ორგანიზატორს შორის. მონაწილეობის ხელშეკრულება მოქმედებს მხოლოდ განსაზღვრული დროისა და პირის განმავლობაში.

3. გადახდის პირობები
ღონისძიებაში მონაწილეობის უფლების სანაცვლოდ ვიზიტორი ორგანიზატორს გადაუხდის რეგისტრაციის საფასურს. ღონისძიებაზე მოქმედი ფასები მითითებულია ღონისძიების გვერდზე ამ ვებსაიტზე.
ანგარიშსწორებაზე წინააღმდეგი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში. ინვოისირებული თანხა არ შეიძლება აისახოს ორგანიზატორის მიმართ არაღიარებულ პრეტენზიებთან.
ვიზიტორთა დადასტურება (მონაწილეობის ხელშეკრულება) ექვემდებარება ორგანიზატორების ყველა გადაუხდელი და გადასახდელი პრეტენზიის სრულ დაფარვას.
ვიზიტორთან დაკავშირებით გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პერიოდის განმავლობაში ვიზიტორის მხრიდან გადახდისუუნარობის შემთხვევაში, ვიზიტორმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ორგანიზატორს.
ორგანიზატორი უფლებამოსილია გააგზავნოს მონაწილეობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ რეგისტრირებული ფოსტით გაგზავნილი ვიზიტორის ბოლო ცნობილ მისამართზე, გაფრთხილებისთვის განსაზღვრული ვადების დაკვირვებისა და ვიზიტორის მუდმივი პასუხისმგებლობის მიუხედავად.

4. გადარიცხვები და თანხის დაბრუნება
4.1. ბილეთები არ არის დაბრუნებული და ანაზღაურდება მხოლოდ ჩვენი შეხედულებისამებრ. ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, ბილეთები არ დაბრუნდება იმ შემთხვევაში, თუ დამსწრე ვერ შეძლებს დასწრებას სავიზო შეზღუდვების გამო.
4.2. ბილეთების კოპირება, რეპროდუცირება, ხელახალი გაყიდვა, სხვა ღონისძიებისთვის გამოყენება ან სხვა პირზე გადაცემა დაუშვებელია (წინასწარი თანხმობის გარეშე და მხოლოდ ჩვენი შეხედულებისამებრ).

5. ორგანიზატორის მიერ გაუქმება ან მონაცვლეობა
5.1. შეიძლება დაგვჭირდეს ღონისძიების განრიგის, ადგილისა და სპეციფიკაციების გაუქმება ან შეცვლა, ჩვენი კონტროლის მიღმა ფაქტორების საფუძველზე და/ან დამსწრეების უსაფრთხოებისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ცვლილებაა საჭირო, ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რათა ღონისძიება გაგრძელდეს ალტერნატიულ ადგილზე ან ალტერნატიულ განრიგში. თუმცა, თუ სიცოცხლისუნარიანი ცვლილება არ არის შესაძლებელი, შეიძლება საჭირო გახდეს ღონისძიების გაუქმება. ჩვენ არ ჩავთვლით, რომ ვარღვევთ წინამდებარე შეთანხმებას ან სხვაგვარად ვართ პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე ნებისმიერი ასეთი გაუქმების ან გადადების, ან წარუმატებლობის ან შეფერხებისას ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჩვენი ვალდებულებების კომერციული მიზეზების გამო (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ძალის მოვლენის გამო). მაჟორული გარემოება, როდესაც ასეთ მოვლენას, მართალია, პირდაპირ გავლენას არ მოახდენს ღონისძიებაზე, შეიძლება ჰქონდეს უარყოფითი გავლენა მოვლენის კომერციულ წარმატებაზე).
5.2. ჩვენ წერილობით შეგატყობინებთ ღონისძიების გაუქმების ან გადადების გადაწყვეტილების შესახებ, რაც შეიძლება მალე, და ასეთი შეტყობინების მიღებისთანავე:
5.2.1. ღონისძიების გაუქმების შემთხვევაში
ა. სადაც თქვენ სპეციალურად შეუკვეთეთ და გადაიხადეთ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, თქვენ გექნებათ უფლება გამოიყენოთ თქვენი საფასური ჩვენი კომპანიის მიერ ორგანიზებულ სხვა ღონისძიებაზე, იმ პირობით, რომ ასეთი ღონისძიების თარიღი არის თვრამეტი (18) თვეზე ნაკლები ასეთი გაუქმების დღიდან;
5.2.2 ღონისძიების გადადების შემთხვევაში:
ა. როდესაც ახალი ღონისძიების თარიღს თვრამეტი (18) თვეზე ნაკლები დარჩა ღონისძიების თავდაპირველი თარიღიდან, ჩაითვლება, რომ თქვენ დაეთანხმეთ ღონისძიების ახალ თარიღს და არ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ეს შეთანხმება ან არ აირჩიოთ თქვენი საფასურის გამოყენება ჩვენს სხვა ღონისძიებაზე;
ბ. თუ ახალი ღონისძიების თარიღი თვრამეტი (18) თვეზე მეტია, მაგრამ ოცდაოთხი (24) თვეზე ნაკლებია თავდაპირველი ღონისძიების თარიღიდან, აირჩიეთ თქვენი გადასახადი (გადახდილი თუ არა ჩვენთვის) ჩვენს სხვა ღონისძიებაზე, იმ პირობით, რომ რომ ასეთი ღონისძიების თარიღი არ არის ოცდაოთხი (24) თვეზე მეტი გადადების დღიდან.
გ. თუ ღონისძიების ახალი თარიღი არის ოცდაოთხ (24) თვეზე მეტი ღონისძიების თავდაპირველი თარიღიდან, შეწყვიტეთ ეს ხელშეკრულება.
5.3. როდესაც თქვენ აირჩევთ ხელშეკრულების შეწყვეტას 5.2 პუნქტში მინიჭებული უფლებების შესაბამისად, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ნებისმიერ ანაზღაურებაზე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, და ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი თანხა თქვენ შემცირდება უკვე გაწეული გონივრული ხარჯებით. ჩვენს მიერ.
5.4. ჩვენ არ ჩავთვლით, რომ ვარღვევთ წინამდებარე შეთანხმებას ან სხვაგვარად ვართ პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჩვენი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან დაგვიანებისთვის, მოვლენის ან დაკავშირებული მოვლენების სერიის შედეგად, ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა (მათ შორის, გარეშე შეზღუდვა, ღვთის მოქმედებები, წყალდიდობა, ელვა, ქარიშხალი, ხანძარი, აფეთქება, ომი, სამხედრო ოპერაციები, ტერორიზმის აქტები ან საფრთხეები, გაფიცვის მოქმედება, ჩაკეტვა ან სხვა ინდუსტრიული ქმედება ან პანდემია, ეპიდემია ან სხვა გავრცელებული დაავადება).
5.5. ჩვენ შეიძლება დროდადრო შევცვალოთ ან შევცვალოთ ეს წესები და პირობები მყიდველების ან დამსწრეთათვის შეტყობინების გარეშე. განახლებული წესები და პირობები გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე.

6. ღონისძიებაზე წვდომის ავტორიზაცია
ორგანიზატორს უფლება აქვს ჩაატაროს შესაბამისი შემოწმება, მათ შორის პირებისა და მათი ბარგის შემოწმება, შესასვლელთან და უარი თქვას შესვლაზე იმ ვიზიტორებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება ღონისძიების მიზანს.
ორგანიზატორს შეუძლია თითოეულ ვიზიტორს დააკისროს ღონისძიების სტანდარტული გადასახადი 500 ევროს ოდენობით იმ შემთხვევაში, თუ ვიზიტორს არ აქვს მოქმედი და პერსონალიზებული სტუმრის საშვი.

7. ვიზუალური და ხმოვანი ჩანაწერები
აკრძალულია პრეზენტაციებისა და პრაქტიკული სესიების ნებისმიერი სახის ვიზუალური და ხმოვანი ჩანაწერების (მათ შორის ესკიზების) გაკეთება.
დარღვევების შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს ჩამოართვას და შეინახოს ესკიზები და გამჟღავნებული/ჩაწერილი მასალა ვიზიტორის ხარჯზე.
მედიის საქმიანობა - როგორიცაა რადიო, ტელევიზია, კინო, ყოველდღიური და სავაჭრო პრესა - პრესის გაშუქების მიზნით არ ეხება ამ დებულებას.
თუმცა, მომხსენებელს უფლება აქვს გააკეთოს საკუთარი პრეზენტაციის ვიზუალური და ხმოვანი ჩანაწერები. ორგანიზატორებს ჰყავთ ავტორიზებული ფოტოგრაფები, რომელთა იდენტიფიცირება შესაძლებელია მათი ოფიციალური პირადობის მოწმობებით და უფლებამოსილია გადაიღონ პრეზენტაცია.
ორგანიზატორებს და მათ შვილობილი კომპანიებს უფლება აქვთ გააკეთონ ან გააკეთონ მათი სახელით ვიზუალური და ხმოვანი ჩანაწერები, ასევე პრეზენტაციების ან ინდივიდუალური ექსპონატების ესკიზები დოკუმენტაციის მიზნებისთვის ან საკუთარი პუბლიკაციებისთვის. ეს ასევე ეხება ნებისმიერ პირს, რომელიც შედის ასეთ ჩანაწერებში, მათ შორის ვიზიტორებზე.

8. დაზღვევა და პასუხისმგებლობა
ყველა გარანტია, პირობა და სხვა პირობა, რომელიც ნაგულისხმევია დებულებით ან ჩვეულებრივი კანონით, კანონით სრულად დაშვებული, გამორიცხულია ამ შეთანხმებიდან.
დამსწრეები პასუხისმგებელნი იქნებიან მათ მიერ მიყენებულ ნებისმიერ ზიანს, რომელიც მიაყენეს ადგილს, გამოყოფილ ადგილს, საკუთრებას ან მასში არსებულ ავეჯს და აღჭურვილობას ნებისმიერი ქმედებით, დამსწრე პირის უგულებელყოფით და ანაზღაურების საფუძველზე გადაგვიხდიან იმ თანხას, რომელიც საჭიროა გამოსასწორებლად ან ნებისმიერი ასეთი ზიანის გამოსწორება.
კანონით ნებადართული ზომით, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რაიმე განსაკუთრებულ, არაპირდაპირ, თანმიმდევრულ ან წმინდა ეკონომიკურ ზარალზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მოგების დაკარგვაზე, ბიზნესის დაკარგვაზე, გუდვილის და/ან მსგავს ზარალზე. ჩვენი სრული პასუხისმგებლობა კონტრაქტში, დელიქტურობაზე (დაუდევრობის ან კანონიერი მოვალეობის დარღვევის ჩათვლით), არასწორი წარმოდგენა, რესტიტუცია ან სხვაგვარად წარმოშობილი ამ წესებისა და პირობების შესრულებასთან ან განზრახ შესრულებასთან დაკავშირებით, შემოიფარგლება მხოლოდ ბილეთის ღირებულებით.
ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი დამსწრის მიერ ადგილზე შემოტანილი ნებისმიერი ობიექტის, აღჭურვილობის, ავეჯის, მარაგის ან სხვა ქონების დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე. გარდერობები უზრუნველყოფილია დამსწრეთა და სტუმრების კომფორტისთვის, მაგრამ იქ განთავსებული ნებისმიერი ქონება მთლიანად დამსწრეების რისკის ქვეშაა. ჩვენ და ჩვენი მომწოდებლები ვეცდებით, დავეხმაროთ დამსწრეებს მათი აღჭურვილობის ან ქონების შენახვაში, მაგრამ გამოვრიცხავთ პასუხისმგებლობას ამ ნივთების ან ქონების დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე.
თქვენ აცნობიერებთ, რომ ჩვენ არ ვართ ღონისძიებაზე გამოყენებული ქონების მწარმოებელი ან ორიგინალური მიმწოდებელი; შესაბამისად, არცერთი პირობა, გარანტია ან რაიმე სახის გამოხატული ან ნაგულისხმევი წარმოდგენა არ არის მოცემული ან გაკეთებული ამ ქონების მიმართ ჩვენს მიერ (გარდა ამ ხელშეკრულებაში მოცემული).
თითოეული დამსწრე პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისი დაზღვევის გაფორმებაზე და შენარჩუნებაზე ამ შეთანხმების ფარგლებში ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი რისკის ან ღონისძიებაზე მის დასწრებაზე, მათ შორის პირადი დაზიანების დაზღვევაზე.
თქვენ თანახმა ხართ, რომ ორგანიზატორი უვნებელი იყოს თქვენი პირადი ქონების, ვალდებულებებისა და ხარჯების, მათ შორის ადვოკატის საფასურის, პრეტენზიებისგან, ზარალისგან ან დაზიანებისგან, ღონისძიებაში თქვენი მონაწილეობის შედეგად, მათ შორის ღონისძიებაზე მგზავრობისა და უკან დაბრუნების (მათ შორის საჰაერო მოგზაურობის) ან ღონისძიების შემთხვევითი ნებისმიერი მოვლენა.

9. მოთხოვნების აღსრულება
ღონისძიების ვიზიტორებისა და მომხსენებლების ყველა პრეტენზია ორგანიზატორს წერილობით უნდა წარუდგინოს ღონისძიების დასრულებიდან არაუგვიანეს 14 დღისა; მოგვიანებით გაკეთებული პრეტენზიები არ განიხილება და ამოიწურება (პრეკლუზიური პერიოდი).

10. იურისდიქცია, საქართველოს სამართალი
ღონისძიების ვებ გვერდზე განთავსებული შინაარსი და ნამუშევრები რეგულირდება საავტორო უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით. საავტორო უფლებების შესახებ კანონის მიღმა ასეთი მასალის დუბლირება, დამუშავება, გავრცელება ან კომერციალიზაციის ნებისმიერი ფორმა მოითხოვს შესაბამისი ავტორის ან შემქმნელის წინასწარ წერილობით თანხმობას.
ხელშემკვრელი მხარეები ცალსახად თანხმდებიან, რომ თბილისი, საქართველო, როგორც ერთადერთი იურისდიქციის ადგილი ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა სარჩელისა და სამართლებრივი დავისთვის, რამდენადაც აღნიშნული მხარეები არიან ვაჭრები, საჯარო სამართლის იურიდიული ორგანოები ან საჯარო სამართლის სპეციალური ფონდები. იგივე ეხება იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეს საქართველოში არ აქვს იურისდიქციის საერთო ადგილი.
იურისდიქციის სასამართლო ასევე არის ქ.თბილისი, საქართველო, სადავო განხილვის პროცედურების შემთხვევაში. მას შემდეგ, რაც სასამართლო პროცესი მიიღებს სასამართლო პროცესის ფორმას და მოვალის საერთო იურისდიქციის კომპეტენტური სასამართლო საქმეს ოფიციალურად მიიღებს, განაცხადი უნდა წარედგინოს კომპეტენტურ სასამართლოს, თბილისი, საქართველო.
უფრო მეტიც, თითოეულ ხელშემკვრელ მხარეს უფლება აქვს, იმოქმედოს მეორის წინააღმდეგ.
თუ ამ შეთანხმების ცალკეული დებულებები იქნება ან ძალადაკარგულია, დანარჩენი დებულებების მოქმედებაზე არ იმოქმედებს. ასეთ შემთხვევაში, ორივე ხელშემკვრელი მხარე იღებს ვალდებულებას შეცვალოს ნებისმიერი არასწორი დებულება მოქმედი დებულებით, რომელიც ყველაზე ახლოს მიაღწევს არასწორი დებულების კომერციულ მიზანს.

11. ხელშეკრულების აღიარება და კომპონენტები, ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში შეწყვეტა შეტყობინების გარეშე.
ორივე ხელშემკვრელი მხარე აღიარებს ზოგად წესებსა და პირობებს, როგორც მონაწილეობის ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, რომელიც იურიდიულად სავალდებულოა ორივე მხარისთვის. იურიდიულად სავალდებულო სარეგისტრაციო ფორმის წარდგენით, ღონისძიების ყველა სტუმარი აცხადებს ამ ხელშეკრულებას შეუქცევად როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე მათი თანამშრომლებისთვის და მათი სახელით მოქმედი პირებისთვის.
გარდა ამისა, ნებისმიერი განსაკუთრებული პირობა ან ინდივიდუალური რეგულაცია გახდება ხელშეკრულების ნაწილი, რამდენადაც ისინი ორგანიზატორებმა დროულად მიაწოდეს ვიზიტორს ან მომხსენებელს მისი ინფორმაციისთვის.
ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ან შეავსოს პირობები ან უარი თქვას მათ გამონაკლის შემთხვევებში; ასეთი ცვლილებები უნდა განხორციელდეს წერილობითი ფორმით. სიტყვიერი შეთანხმებები უნდა დადასტურდეს ორგანიზატორების მიერ წერილობით, სანამ ისინი შეიძლება ჩაითვალოს ძალაში.
მონაწილეობის ხელშეკრულებაში შეთანხმებული პირობების დარღვევა წარმოადგენს კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებათა დარღვევას. ვალდებულებების სერიოზული დარღვევის შემთხვევაში, ორგანიზატორი უფლებამოსილია გამოაცხადოს და განახორციელოს ღონისძიებიდან დაუყონებლივ გამორიცხვა. ეს ასევე მოიცავს ორგანიზატორის მიერ მონაწილეობის ხელშეკრულების შეწყვეტას გაფრთხილების გარეშე. ნებისმიერი სპეციალური რეგულაცია, რომელიც შეიცავს სხვადასხვა ინდივიდუალურ პირობებს, უცვლელი რჩება.

12. ფორსმაჟორი
12.1 ჩვენ არ ვარღვევთ წინამდებარე წესებსა და პირობებს, თუ არ ვუწევთ მომსახურებას ან ღონისძიებას შემდეგი გარემოებების გამო:
12.1.1 ჩვენი ერთ-ერთი მიმწოდებლის პერსონალის საწარმოო მოქმედება;
12.1.2 ხანძარი, ელვა, აფეთქება, ბუნტი, სამოქალაქო არეულობა, მავნე დაზიანება, ექსტრემალური ამინდის პირობები, ქარიშხალი, წყალდიდობა, ადიდებული მილები, მიწისძვრა, ტერორიზმი და ადგილის დაზიანება ან განადგურება; ან
12.1.3 ტექნიკის გაფუჭება, ან ნებისმიერი ადგილის გაუმართაობა გაზით, ელექტროენერგიით, წყლით და ასე შემდეგ, ჩვენი კონტროლის მიღმა.
12.2 13.1 პუნქტში აღწერილი ნებისმიერი ასეთი მოვლენის შემთხვევაში, ჩვენ გამოვიყენებთ გონივრულ ძალისხმევას, რათა ღონისძიების გაგრძელების საშუალება მივცეთ, მაგრამ შეიძლება დაგჭირდეთ ღონისძიების გაუქმება (როგორც ზემოთ იყო აღწერილი), განსაკუთრებით თუ დამსწრეების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება შეიძლება იყოს რისკი.

პასუხისმგებლობის უარყოფა
ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე და ღონისძიებასთან დაკავშირებულ მასალებში სწორია მოწოდების დროს, თუმცა ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ინფორმაცია საჭიროების შემთხვევაში შეტყობინების გარეშე.

ბოლო განახლება: 2024 თებერვალი 20 მაისი