ზოგადი წესები და პირობები
teccs.me-ს მომხმარებლები ექვემდებარებიან შემდეგ წესებსა და პირობებს, პლუს ნებისმიერ დამატებით პირობებს, რომლებიც განთავსებულია საიტის სხვა გვერდებზე:

საიტზე განთავსებული ყველა ნივთი საავტოროა შპს TECCS-ის - საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიის იურიდიული მისამართით: საქართველო, ქ. რუსთავი, შარტავას გამზირი, N 19, (XX მ/რ N5). რეგ. კოდის ნომერი: 416371134. ეს საავტორო უფლება მოიცავს ყველა ტექსტს, გრაფიკას და საიტის დიზაინს. ზემოაღნიშნული ნივთების ნებისმიერი რეპროდუცირება ან ხელახალი გამოქვეყნება მკაცრად აკრძალულია წერილობითი ნებართვის გარეშე.

ვებგვერდი teccs.me არის დინამიური ვებგვერდი, რაც ნიშნავს, რომ ცვლილებები რეგულარულად ხდება. არც TECCS LLC და არც მისი შვილობილი სუბიექტები არ იძლევიან რაიმე დაპირებას, ნაგულისხმევი თუ სხვაგვარად, რაიმე ტექნიკის, აღჭურვილობის ან მასალის კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის შესახებ.

შპს TECCS ან მისი შვილობილი სუბიექტები არ იქნება პასუხისმგებელი რაიმე სახის ზარალზე ან მოგების დაკარგვაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ საიტზე ნაპოვნი ინფორმაციისგან, მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა შპს TECCS ინფორმირებული ასეთი ზიანის შესაძლებლობის შესახებ.

teccs.me-ზე განთავსებული მასალა შემოთავაზებულია მხოლოდ ინფორმაციის სახით და არ უნდა იქნას გამოყენებული რაიმე პრაქტიკის, ფინანსური, ბუღალტრული, იურიდიული ან სხვა პროფესიული რჩევის ჩასანაცვლებლად, რომელიც მომხმარებლებმა შეიძლება მიიღონ საკუთარი პროფესიონალი მრჩევლებისგან.

ინფორმაცია teccs.me-ზე არ უნდა ჩაანაცვლოს პაციენტის სტომატოლოგის მიერ თითოეულ კლინიკურ სიტუაციაზე გამოტანილ ინდივიდუალურ შეფასებას. ამ საიტზე წარმოდგენილი ტექნიკა და მოსაზრებები ასახავს სტომატოლოგიის მეცნიერებას დროის კონკრეტულ მომენტში და მომხმარებლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამ თემებზე მუდმივმა კვლევამ შესაძლოა ახალი ცოდნა ან რეკომენდაციები მოგვცეს.

TECCS LLC სულაც არ ადასტურებს შპს-ს არა-TECCS რესურსებს, რომლებიც შეიძლება გამოჩნდეს ან იყოს მითითებული teccs.me ვებსაიტზე და არ იძლევა გარანტიას იმ პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ, რომლებსაც მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ.

teccs.me-ის ზოგიერთი განყოფილება გამოქვეყნებულია ცალკეული ორგანიზაციების ან სუბიექტების მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მხოლოდ მათ შინაარსზე. განცხადებები, რომლებიც ჩნდება dentoki.com-ის ამ ნაწილებში, სულაც არ არის მოწონებული შპს TECCS-ის ან მისი რომელიმე შვილობილი კომპანიის მიერ. სხვა ვებსაიტებთან დაკავშირებით, შპს TECCS არ ადასტურებს ამ საიტებზე გამოთქმულ პოლიტიკას, პრაქტიკას ან მოსაზრებებს. ასევე, TECCS LLC არ გთავაზობთ რაიმე გარანტიას მასში შემავალი ნებისმიერი ნივთის ან პრეტენზიის სიზუსტეზე.

შპს TECCS არ წაახალისებს სტომატოლოგებს teccs.me-ის ან მისი რომელიმე შვილობილი საიტის საშუალებით, მიიღონ რაიმე კონკრეტული ბიზნეს გადაწყვეტილება, აქ განხილული საკითხების საფუძველზე. საქმიანი გადაწყვეტილებები და გადაწყვეტილებები ცალკეულ პაციენტებთან და პრაქტიკის მეთოდებთან დაკავშირებით არის პირადი გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დამსწრე სტომატოლოგის მხრებს.

Last updated: December 02, 2023